สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
การประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ สายงานบริหารสถานศึกษา
 
ก.ค.ศ.มีมติกำหนดตัวบ่งชี้ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม สายงานบริหารสถานศึกษาเพิ่มเติม ทั้งนี้ ผู้ขอรับการประเมินรายใดที่มีผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามแล้ว ให้รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามตามตัวบ่งชี้ที่ ก.ค.ศ.กำหนด โดยให้ใช้แบบรายงาน กรอบการประเมินและแบบบันทึกการประเมิน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 - 3 นี้ แทน ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือแจ้งโรงเรียน
- แบบรายงานผลการปฏิบัติงานฯ (แบบ ก.ค.ศ. 3/2)
- กรอบการประเมินด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน
- แบบบันทึกการประเมินด้านที่ 3 (แบบ ก.ค.ศ. 11/2)
 
เมื่อ : 2015-01-05 17:30:33