สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
การจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (๓๐ %)
 
สพฐ. แจ้งจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (๓๐ %) มายัง ร.ร.ในสังกัด และจะได้โอนเงินให้โรงเรียนต่อไป
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือแจ้งจัดสรร
- บัญชีจัดสรร (ร.ร.หน่วยเบิก)
- บัญชีจัดสรร(ร.ร.ปกติ)
 
เมื่อ : 2014-12-24 17:29:34