สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษา
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดแนบท้ายคำสั่ง สพป.สร.2 ที่ 555/2557 สั่ง ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2557
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - นำส่ง (แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษา)
- รายละเอียดแนบท้ายคำสั่งฯ
 
เมื่อ : 2014-12-02 12:03:27