สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
ด่วนที่สุด เตรียมการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2559 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (งบผูกพัน)
 
แจ้งให้โรงเรียนที่ประสงค์จะขอรับงบประมาณ ประจำปี 2559 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างอาคารเรียนขนาดใหญ่ จัดทำแบบคำขอตามเอกสารที่ส่งมาด้วย 3 และ 4 ส่งมายังกลุ่มนโยบายและแผน ภายในวันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2557
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือ
 
เมื่อ : 2014-11-26 14:41:15