สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
จัดสรรงบประมาณรายจำ่ยประจำปี พ.ศ. 2557 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน (ค่าไฟฟ้า)
 
สพฐ.แจ้งจัดสรรเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน (ค่าไฟฟ้า) โรงเรียนในสังกัด จำนวน 13 โรง และจะโอนให้โรงเรียนต่อไป
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : -
 
เมื่อ : 2014-09-22 11:45:51