สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
ประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับการคัดเลือก เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2556
 
ตามที่ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุิรินทร์ เขต 2 ได้ประกาศรับสมัครบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่บริการของคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 2 เพื่อ เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2556 นั้น เนื่องด้วยในปีนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก คณะกรรมการจึงคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการทุกสังกัดให้เหลือจำนวน 100 คนเพื่อเข้าร่วมโครงการ ณ วัดพระพุทธบาทเขาพนมดิน อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 6 – 10 กรกฎาคม 2556 (กำหนดการจะแจ้งให้ทราบภายหลัง) ทั้งนี้ ผู้ที่เ้ข้าร่วมโครงการครบ 80 % จะได้รับเกียรติบัตรจากคุรุสภา และมีสิทธิ์รับคัดเลือกเพื่อรับเข็ม "คุรุคุณธรรม" จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม ตามเอกสารแนบ (** ให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าว ตอบแบบตอบรับ กลับมายังคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2556 เพื่อเป็นการยืนยันสิทธิ์ของตน หากไม่ประสงค์เข้าร่วมโครงการหรือไม่ตอบกลับมา ทางเราจะเลือกผู้สมัครเข้าร่วมโครงการในลำดับต่อไปแทน)
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ
- แบบฟอร์มตอบรับ
- .
 
เมื่อ : 2013-06-14 11:39:15