สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
การปรับปรุงแก้ไขข้อมูลนักเรียนรายบุคคลผ่านระบบ DMC (รอบ 10 มิถุนายน 2557)
 
ด้วย สพฐ.ได้ทำการตรวจสอบการรายงานข้อมูลในระบบ DMC ในรอบสิ้นปี 2556 และรอบ 10 มิถุนายน 2557 แล้วพบว่ามีโรงเรียนในสังกัดทั่วประเทศ ยังมีการรายงานข้อมูลผิดพลาดในบางรายการ จึงแจ้งให้เขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการแจ้งเวียนโรงเรียนได้ทราบประเด็นรายการที่โรงเรียนต้องปรับปรุงแก้ไขข้อมูล รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร/หนังสือราชการที่แจ้งมากับข่าวประชาสัมพันธ์นี้
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือราชการ
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.ตารางตรวจสอบฯ
- สิ่งที่ส่งมาด้วย2.แบบฟอร์มการแก้ไขข้อมูล
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 3.คำแนะนำ
 
เมื่อ : 2014-09-03 16:34:36