สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
การจัดงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 งบเงินอุดหนุนรายการค่าจัดการเรียนการสอนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 1 และ จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา 2557 (30%)
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - การจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2557
 
เมื่อ : 2014-07-10 10:41:48