สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มอำนวยการ
โครงการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลหมู่
 
ขอประชาสัมพันธ์สำหรับ ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง ครูอัตราจ้าง สังกัด สพป.สุรินทร์ เขต ๒ ทุกท่าน ที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ หรือนำคู่สมรส บุตร/ธิดา เข้าร่วมโครงการด้วยความสมัครใจ โดยกรอกรายละเอียดตามแบบบัญชีรายชื่อผู้เอาประกันภัยฯ ให้ถูกต้องครบถ้วน และหากประสงค์ให้ สพป.สุรินทร์ เขต ๒ หักเงินเดือนเพื่อส่งเป็นเบี้ยประกันฯ ให้กรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะให้หักเงินเดือน พร้อมลงลายมือชื่อ ด้วย (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) *** หมายเหตุ*** กรณีผู้เอาประกันภัยฯ ประสงค์นำคู่สมรส บุตร/ธิดา เข้าร่วมโครงการ ในหนังสือมอบฉันทะโปรดระบุชื่อของผู้ประสงค์ให้ สพป.สุรินทร์ เขต ๒ หักเงินเดือน ตรงช่องหมายเหตุด้วย ขอบคุณค่ะ
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - เอกสารแนบ
 
เมื่อ : 2014-07-09 11:45:43