สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มอำนวยการ
(สำเนาหนังสือ)การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประำจำปีงบประมาณ 2557 ครั้งที่ 2
 
สพป.สุรินทร์ เขต 2 แจ้งให้ข้าราชการครูที่ยื่นคำขอกู้ยืมเิงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครุ ประจำปีงบประมาณ 2557 ครั้งที่ 2 จำนวน 11 คน จัดส่งเอกสารเพิ่มเติม มีดังนี้ 1.นางพรประภา กระชอนสุข โรงเีรียนสนมศึกษาคาร 2.นางปราณี ระดมสุข โรงเีรียนบ้านนายม 3.นายพรชัย ทุมทอง โรงเรียนบ้านตึกชุม 4.นางหนึ่งฤทัย สุดชาลี โรงเรียนบ้านชุมพลบุรี 5.นางสาวอัมพร สายทอง โรงเรียนบ้านโนน"นิยมศาตร์ศึกษา" 6.นางสุรีย์พร คำผม โรงเรียนบ้านโนน"นิยมศาสตร์ศึกษา" 7.นายพงศกรณ์ ศาลางาม โรงเรียนบ้านตากลาง 8.นางวิไลวรรณ์ แก้วหอม โรงเีรียนบ้านหนองเรือ 9.นายจีรศักดิ์ สุดาปัน โรงเรียนบ้านหนองเรือ 11.นางสาวน้ำฝน ทองคำสาร โรงเรียนบ้านไผ่กระทม 11.นายมนัส คำมุลนา โรงเรียนบ้านทิพย์นวด จัดส่งเอกสารเพิ่มให้ กลุ่มอำนวยการ สพป. สุรินทร์ เขต ภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2557
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - สำเนารายชื่อหนี้สินครู
- หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการ/หน่วยงานหักเงิน(ผู้กู้)
- หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการ/หน่วยงานหักเงินฯ(ผู้ค้ำ)
- คำรับรองของหน่วยงานต้นสังกัดในการหักเงินเดือน ฯ
 
เมื่อ : 2014-07-03 17:30:42