สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
การประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูพี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศก์ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษา ชั้นปีที่ 5 หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ.5 ปี) ประจำปีการศึกษา 2557
 
ด้วย ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้จัดทำโครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูพี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศก์ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ของนักศึกษา ชั้นปีที่ 5 หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ.5 ปี) ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษาครูพี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศและนักศึกษาในสถานศึกษาที่นักศึกษาไปปฏิบัติงานในหน้าที่ครู เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา และเป็นการสร้างสัมพันธภาพในความร่วมมือ ผลิตนักศึกษาซึ่งจะเป็นครูวิชาชีพในอนาคต ระหว่างโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยกำหนดจัดประชุมสัมมนาในวันที่ 16 มิถุนายน 2557 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 จึงแจ้งให้ท่านผู้บริหารสถานศึกษา ครูพี่เลี้ยงและนักศึกษาที่ปฏิบัติงานในหน้าที่ครู (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) เข้าร่วมการประชุมสัมมนาฯ ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - เอกสารแนบท้าย
 
เมื่อ : 2014-06-10 11:52:43