สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติงการการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลประจำปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 1 ผ่านระบบ DMC 2014
 
ตามที่ สพป.สร.2 ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลประจำปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 1 ผ่านระบบ DMC 2014 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมโรงเรียนรัตนบุรี(อาคาร4) โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเจ้าหน้าที่ข้อมูลระดับโรงเรียนในสังกัด 223 โรง ทางคณะทำงานขอสรุปผลการประชุม เพื่อให้โรงเรียนสามารถศึกษาข้อมูลจากผลการประชุม เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการจัดทำข้อมูลในระดับโรงเรียนต่อไป ประสบปัญหากรุณาติดต่อ 0868716780 0807996912 044598896
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - เอกสารสรุปแนวคิด(แจ้งในที่ประชุม)
- PowerPoint ประกอบการประชุม
 
เมื่อ : 2014-06-09 15:38:20