สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
การขยายอายุการให้สิทธิพิเศษในการจำหน่ายอาหารเสริม (นม) โรงเรียน แก่องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
 
เรียน ผู้อำนวยการในสังกัดทุกโรงเรียน สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือคณะกรรมการพิจารณาสิทธิพิเศษของหน่วยงานและรัฐวิสาหกิจ กรมบัญชีกลางที่ กค 0421.3/13546 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2557 จำนวน 1 ฉบับ
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - การขยายอายุการให้สิทธิพิเศษในการจำหน่ายอาหารเสริม (นม) โรงเรียน แก่องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
 
เมื่อ : 2014-06-05 09:35:16