สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
การจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ.2557(เพิ่มเติม)งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
 
ด้วย สพป.สร.2ได้้รับแจ้งกรอบวงเงินงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (เพิ่มเติม) งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อจัดตั้งให้แก่โรงเรียนที่มีความจำเป็นขาดแคลนเร่งด่วน รายละเอียดปรากฏตามหนังสือราชการที่แนบมาพร้อมข่าวประชาสัมพันธ์นี้
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือราชการ
- แบบ1
- แบบ2
 
เมื่อ : 2014-03-24 17:16:07