สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
จัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ.2557 (เพิ่มเติม) งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
 
ด้วย สพป.สร.2 ได้รับแจ้งกรอบวงเงินงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (เพิ่มเติม)งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อจัดตั้งให้แก่โรงเรียนที่มีนักเรียนตั้งแต่ 300 คนขึ้นไป ที่มีความขาดแคลนตามเกณฑ์มาตรฐานของ สพฐ. ทั้งนี้ โรงเรียนสามารถดูรายละเอียดได้จากหนังสือราชการที่แนบมาพร้อมข่าวประชาสัมพันธ์นี้
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือราชการ
- แบบ1
- แบบ2
- บัญชีรายชื่อโรงเรียน
 
เมื่อ : 2014-03-24 17:07:08